Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er “Forum for Kritiske Muslimer”, herefter kaldet Foreningen.

Stk. 2 Foreningen har hjemsted i København (Danmark).

Stk. 3 Foreningen er landsdækkende, og lokalafdelinger kan oprettes efter behov. Lokalafdelinger er underlagt Foreningens almene vedtægter mht. formål (§2), men kan derudover udforme egne regler, hvis lokale hensyn nødvendiggør dette. Foreningens bestyrelse (§5) kan nedlægge veto mod lokalt udformede regler.

§2 Formål & aktiviteter

Stk. 1 Foreningen har som formål at arbejde for:
– at fremme en demokratisk og pluralistisk tilgang til Islam

Stk. 2 Foreningen anerkender eksistensen af mang­foldighed med hensyn til udlægninger og opfattelser af Islam og ønsker at bidrage til at synliggøre denne mangfoldighed, jvf. dog §2, stk. 1 ovenfor. Foreningen beskæftiger sig tilsvarende ikke med teologiske diskussioner om den “rette” udlægning af Islam.

Stk. 3 Foreningen er uafhængig af politiske og religiøse inter­esser og organisationer i øvrigt.

Stk. 4 Ændringer af Foreningens formål og i §2 i øvrigt skal vedtages på to på hinanden følgende generalfor­samlinger. Forsamlingerne skal afholdes med mindst 1 og højst 6 måneders mellemrum. Der skal indkaldes til general­forsamling med mindst en måneds varsel. Forslaget skal vedtages med mindst 5/6 af de afgivne stemmer ved såvel første som anden samling, hvor mindst halvdelen af Foreningens stemme­beret­tigede medlemmer skal være til stede.

Stk. 5 For ændringer i §2 stk. 4 gælder samme procedure som beskrevet ovenfor i §2 stk. 4.

Stk. 6 Foreningen kan iværksætte forskellige typer af aktiviteter i overensstemmelse med Foreningens formålsparagraf.

§3 Medlemskab

Stk. 1 Som medlemmer kan optages personer, der kan stå inde for For­eningens formålsparagraf (§2), og som ønsker at arbejde for denne.

Stk. 2 Medlemskab er uafhængigt af religiøst og politisk tilhørs­forhold.

Stk. 3 Medlemskab af andre organisationer, foreninger o.l. er foreneligt med medlemskab af indeværende Forening, såfremt et sådant medlemskab ikke kan anses for at være i modstrid med Foreningens formålsparagraf.

Stk. 4 Medlemskab er betinget af kontingentbetaling (125 kr. årligt)

Stk. 5 Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til Foreningens formand.

Stk. 6 Bestyrelsen er bemyndiget til at afvise optagelse af personer som medlemmer i Foreningen, såfremt Bestyrelsen finder, at sådanne personer vil modvirke Foreningens formål.

Stk. 7 Intet medlem kan repræsentere Foreningen uden bestyrelsens tilladelse.

Stk. 8 Intet medlem må repræsentere synspunkter fra andre organisationer, foreninger o.l. i Foreningens navn. I andre sammenhænge har ethvert medlem af Foreningen ret til at repræsen­tere sådanne syns­punkter, såfremt disse ikke er i uoverens­stemmelse med Foreningens formål (§2).

Stk. 9 Ethvert medlem af Foreningen har ret til at udtale sig offentligt som medlem af Foreningen under forudsætning af: (1) man ikke udtaler sig officielt på Foreningens vegne, og (2) at der ikke fremsættes synspunkter, der er i uoverensstemmelse med Foreningens formål.

§4 Eksklusion

Stk. 1 Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere et medlem, såfremt Bestyrelsen finder, at medlemmet modvirker Foreningens formål.

Stk. 2 Ethvert ekskluderet medlem har ret til at kræve en eksklusion forelagt Generalforsamlingen. Ge­neralforsamlingen kan annullere en eksklusion, såfremt dette vedtages med mindst 4/5 af de afgivne stemmer, idet blanke og ugyldi­ge stemmer ikke medregnes. Ekskluderede medlemmer har ikke stemmeret.

§5 Bestyrelse

Stk. 1 Bestyrelsen, som er ulønnet, består af 4 til 8 medlemmer, som repræsenterer Foreningen i alle forhold. Bestyrelsen forestår Foreningens daglige ledelse, råder over og er ansvarlig for Foreningens midler og for anvendelsen af disse i overensstemmelse med For­eningens mål.

Stk. 2 Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre bestyrelsens størrelse, såfremt dette skønnes nødvendigt. Ændringer i bestyrelsens størrelse forelægges den kommende generalforsamling.

Stk. 3 Medlemmer til bestyrelsen vælges for en 2-årig periode af den ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Generalforsamlingen kan højst udskifte halvdelen af bestyrelsen, med mindre mere end halvdelen af bestyrelsen selv ønsker at udtræde af denne.

Stk. 5 Der vælges for et år ad gangen mindst én suppleant til bestyrelsen. Suppleanter forventes at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde, men har ikke stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 6 Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 7 Formanden og i dennes forfald næstformanden fører forsædet ved bestyrelsesmøderne, hvor alle sager afgøres ved simpel stemme­flerhed.

Stk. 8 Formanden sammenkalder bestyrelsen så ofte, han/hun finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

Stk. 9 For at et bestyrelsesmøde kan have gyldighed, må mindst 3/5 af bestyrelsens medlemmer være til stede, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 10 Bestyrelsens møder er åbne for Foreningens medlemmer, men kun Bestyrelsens medlemmer har stemmeret.

Stk. 11 Kun bestyrelsens formand og næstformand kan udtale sig officielt på Foreningens vegne. Andre medlemmer af Bestyrelsen kan efter aftale med formand og næstformand også udtale sig officielt på Foreningens vegne.

§6 Generalforsamling

Stk. 1 Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal virke for Foreningens formål.

Stk. 2 Der afholdes generalforsamling en gang om året. Den årlige generalforsamling afholdes i september måned.

Stk. 3 Kun medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af Foreningen i de sidste 3 måneder inden ge­neralforsamlingen, har stemmeret ved denne. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et medlem, som selv er stemmeberettiget, dog således at intet medlem på egne og andres vegne kan afgive mere end 3 stemmer.

Stk. 4 Afgørelser træffes – medmindre andet er bestemt i vedtægterne, jvf. §2 og §9 – ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Af­stemningen skal være hemmelig, hvis mindst 5 af de fremmødte medlemmer kræver dette.

Stk. 5 Bestyrelsen arrangerer og indkalder til generalforsamling med mindst seks ugers varsel.

Stk. 6 Dagsorden for Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: Valg af stemmetællere. Valg af ordstyrer. Valg af referent. Beretning om det forgangne år. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Foreningens økonomiske situation. Behandling af indkomne forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af revisor og suppleant for denne. Eventuelt.

Stk. 7 Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutninger om sager, der ikke er opført på dagsordenen.

Stk. 8 Forslag til generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest fire uger forud for generalforsamlingen for at kunne behandles på denne. To uger før generalfor­samlingen kan de indkomne forslag rekvireres eller ses på Foreningens hjemmeside.

Stk. 9 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af Foreningens medlemmer er til stede eller repræsenterede.

Stk. 10 Beslutninger om vedtægtsændringer skal træffes med mindst 2/3 af afgivne stemmer, idet blanke og ugyldige stemmer ikke medregnes. For ændringer i Foreningens formål og for opløsning af Foreningen gælder andre afstemnings­regler som beskrevet i §2 og §9.

Stk. 11 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på begæring af enten bestyrelsen eller minimum 10 medlemmer. Udsendelse af indkaldelse og dagsorden skal ske senest to uger før afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest to måneder efter begæringens modtagelse.

§7 Kontingent

Stk. 1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§8 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret (1. januar til 31. december). Et revideret regnskab skal foreligge inden hvert års 1. maj. Bogføring skal foretages efter almindelige regnskabs­principper.

Stk. 2 Revision af regnskabet foretages af den af den ordinære generalforsamling valgte revisor eller af dennes suppleant.

Stk. 3 Det reviderede regnskab skal ligge til eftersyn hos formanden i mindst 7 dage forud for den ordinære generalforsam­ling.

Stk. 4 Et revideret og af bestyrelsen underskrevet regnskab fremlægges med henblik på god­kendelse på ge­neralforsamlingen.

Stk. 5 Foreningens regnskab er offentligt tilgængeligt.

§9 Opløsning af Foreningen

Stk. 1 Forslag om opløsning skal vedtages på to på hinanden følgende generalfor­samlinger. Forsamlingerne skal afholdes med mindst 1 og højst 6 måneders mellemrum. Der skal indkaldes til general­forsamling med mindst en måneds varsel. Forslaget skal vedtages med mindst 5/6 af de afgivne stemmer ved såvel første som anden samling, hvor mindst halvdelen af Foreningens stemme­beret­tigede medlemmer skal være til stede.

Stk. 2 For ændringer i §9 gælder samme procedure som beskrevet ovenfor i §9 stk. 1.

Stk. 3 Såfremt opløsning vedtages, vælges en likvidationskomite, som drager omsorg for afvikling af Foreningens forhold og fører indstilling til en til dette formål indkaldt generalforsamling om anvendelse af Foreningens midler. Vedtaget ved stiftende generalforsamling afholdt København, den 12. August, 2001. Khurram Jamil (kasserer) Sherin Khankan (formand) Henrik Plaschke (næstformand) Hülya Uçar (sekretær)

Powered by PHP Webmasterpoint.org