Baggrund

Den seneste tids debat i Danmark har for alvor sat spørgsmålstegn ved islams forenelighed med modernitet og demokratisk livsførelse. Diskussionen om euroislam – hvordan tilpasser man islam til europæiske og danske forhold – bliver ivrigt debatteret. Blandt muslimer er en anden diskussion på dagsordenen: hvem har retten til at fortolke islam? Ingen af disse diskussioner er nye. De har i forskellig form altid fundet sted blandt muslimer, men de har fået fornyet kraft i lyset af kulturmødet mellem muslimer og ikke-muslimer i europæisk sammenhæng.

De to diskussioner hænger snævert sammen. De centrale spørgsmål vedrører retten til fortolkning og betydningen af forholdet mellem religion og politik. Retten til fortolkning handler om magt: hvem har magten og hermed retten til at definere “sandheden”? Hvem skal definere islams og muslimers samfundsmæssige og politiske position? Hvem skal afgøre, om islam kan og skal og forenes med verdslighed? Denne diskussion handler ikke kun om muslimernes position i europæisk sammenhæng, altså diskussionen om euro-islam. Den vedrører i realiteten muslimernes forståelse af islam generelt.

I Danmark har debatten om tolkning og verdslighed ikke nemme kår. Kritiske og selvstændigt tænkende muslimer er under pres fra flere sider. På den ene side skal de uafladeligt forsvare sig mod danske debattører, der har travlt med at påpege, at islam er uforenelig med demokratiske principper, at man må vælge mellem danske og muslimske værdier osv. osv., og på den anden side kommer de tit ud for ganske tilsvarende synspunkter fra muslimsk hold: nogle muslimer synes eksempelvis at være enige med danske debattørers udsagn, om at islam ikke kan forenes med demokrati osv. En uskøn og uhellig alliance mellem danske kritikere og konservative islamister, der står sammen om en konservativ tolkning af islam.

Vi bliver nødt til at bevæge os udover denne snævre og konservative tolkning. Det er blandt andet for at styrke den åbne og frie debat blandt og med muslimer, at vi – en praktiserende muslim og en ikke-muslimsk samfundsforsker – i 2001 tog initiativ til etableringen af “Forum for Kritiske Muslimer”. Såvel muslimske som ikke-muslimske debattører har en vigtig rolle at spille. Vi opfordrer først og fremmest danske aktive muslimer til at træde åbent frem og markere sig. Ikke blot i forhold til den danske debats stigmatisering, men også i forhold til danske muslimer, der hverken accepterer mangfoldighed eller demokrati.

Vi ønsker herigennem at arbejde for fremmelsen af en demokratisk og pluralistisk tilgang til islam. Eksistensen af mangfoldighed med hensyn til udlægninger og opfattelser af islam må erkendes åbent, og denne mangfoldighed må synliggøres. De seneste måneders debat har blandt andet været præget af, at en række nye skribenter med ‘fremmedklingende’ navne er begyndt at markere sig med selvstændige, kritiske og verdsligt orienterede synspunkter og en fremhævelse af de muslimske kulturers mangfoldighed. Debatten er formodentlig kun i sin begyndelse. Forum for Kritiske Muslimer ønsker, at den må blomstre frit og frodigt!

Sherin Khankan & Henrik Plaschke (tidligere medlem og næstformand)

Initiativtager

Søndag den 12. august 2001 blev Forum For Kritiske Muslimer dannet ved stiftende generalforsamling. Initiativtagerne bagved foreningen var Sherin Khankan religionssociolog og Henrik Plaschke, lektor ved Aalborg Universitet .

Sherin Khankan
Al revolution starter med os selv…

Allah vil ikke ændre et folks skæbne, førend de selv ændrer det som findes i deres hjerter…..tanken er at finde i Koranen og var mit incitament for at danne en forening for kritiske muslimer.

Allah says that He will not change a people’s condition until they change what is in themselves.( 13:11)

Kritik er fundamentet for forandring, nytænkning og ikke mindst demokratiet. Derfor navnet kritiske muslimer. Kritik er et positivt og dynamisk ord der tør forholde sig til verden og forandre den.Kritik handler også om selvkritik- at vende kritikken indad inden man vender den udad.

Sherin Khankan er cand.mag. i religionssociologi og filosofi med speciale i islam og udviklingen i det moderne Mellemøsten.

Sherin Khankan er troende muslim. Vokset op i Danmark i krydsfeltet mellem Øst og Vest. Som formand for og medstifter af Forum for Kritiske Muslimer arbejder hun for større religiøs frihed og lighed i Danmark. Islam er ikke et smykke, du bærer om halsen som et symbol. Det er personlig overbevisning, baseret på næstekærlighed og respekt, som du skal leve efter. Men den mister sin berettigelse, hvis den ikke udvikler sig i forhold til det samfund vi lever i. Sherin Khankan er født og opvokset i en familie hvor moderen stammer fra Finland og er kristen, og faderen er fra Syrien og muslim. Hun er dermed et produkt af to forskellige religioner og kulturer, og har i praksis set og levet med de mange ligheder og forskelligheder, der findes i kristendommen og islam. Det har derfor altid været naturligt for hende at være kritisk over for egen måde at forvalte og udøve sin tro på. Kompromiset har altid været det naturlige udgangspunkt.

Henrik Plaschke
Jeg arbejder til daglig som lektor i europæiske studier ved Aalborg Universitet. Jeg har en baggrund som nationaløkonom fra Københavns Universitet og beskæftiger mig i øvrigt bl.a. med politisk økonomi, europæisk integration, internationale forhold og andre samfundsvidenskabelige problemstillinger.

I en årrække har jeg desuden beskæftiget sig med forskellige aspekter af muslimsk filosofi og tænkning. Interessen for disse spørgsmål stammer oprindelig fra mange års interesse for og arbejde med musikalske traditioner fra især Tyrkiet og Iran, der førte mig på sporet af bl.a. sufitraditioner og -filosofi, alevisme m.v. Rejser i bl.a. Tyrkiet og Ægypten samt et længere ophold i Somalia førte efterhånden også denne interesse i mere politisk-kulturel retning, og udviklingen af de offentlige debatter om bl.a. Islam og politik stimulerede denne yderligere.

Gennem studier af europæisk politik har jeg også fået mulighed for at følge debatter om Islam, politik, integration m.v. i en række forskellige lande, og det er her slående at konstatere, at dansk debat præges af mangel på kendskab til vigtige debatter, således som denne eksempelvis udfolder sig blandt muslimske modernister, moderne iranske og/eller arabiske filosoffer og tænkere, europæiske muslimske tænkere osv. Ældre tænkere som Averroës, Mowlânâ, Haci Bektash og Sheikh Bedreddin, nulevende tænkere som Mohammad Arkoun, Muhammad Said al-Ashmawy, Sadik Al-Azm, Abdolkarim Soroush, Nasr Abu Zaid samt nulevende forfattere som Tahar Ben Jelloun, Abdelwahab Meddeb og Leïla Sebbar kunne her nævnes som tænkere og praktikere, der har været vigtige for mig i min forståelse af islams mangfoldighed.

Jeg er ikke muslim. Samtidig er jeg bl.a. påvirket af synspunkter og tankegange, som disse er blevet udviklet af muslimske tænkere, skribenter og praktikere.

Powered by PHP Webmasterpoint.org