Afholdte debatarrangementer

Afholdte debatarrangementer

FOREDRAG PÅ LOUISIANA MUSEUM OF MODEN ART

 

Tirsdag den 2. februar 2010

Jacob Holdt og Sherin Khankan om “Tilgivelse og forsoning”
I forbindelse med udstillingen ”Tro, håb og kærlighed – Jacob Holdts Amerika” talte fotograf Jacob Holdt og religionssociolog Sherin Khankan om tilgivelse og forsoning.

Jacob Holdt talte om hans forhold til tilgivelse og forsoning ud fra personlige oplevelser gennem tiden og med eksempler fra de skæbner (eksempelvis medlemmer af Ku Klux Klan) man kunne møde på billederne i udstillingen. Begreber der er aktualiseret i forhold til tidens debat omkring islam og forsoning. Denne vinkel talte religionssociolog Sherin Khankan om på baggrund af hendes særlige viden omkring det moderne islam.


Eid på Rådhuspladsen

 

Den 21. september 2009
Kritiske Muslimer var samarbejdspartner på projektet.

Tusinder mennesker fejrede Eid på Rådhuspladsen. Pladsen var omdannet til en festplads med en stor scene, hvor cremen af dansk rytmisk musikliv optrådte, der var små scener med børneoptrædener, teater og modeshows, dejlige madboder med kulinariske lækkerier fra hele verden, kreative aktivitetsboder med alt fra hennatatovering til hiphop-workshop og meget, meget mere. Kritiske muslimer havde deres egen bod (Eid for dummies), hvor man kunne slippe fordomme løs og stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord.


Udgør islamismen en udfordring for de vestlige demokratier

Debat på Vartorv i København den 4. april 2008

Danmark fik besøg af to tidligere førende Hizb ut –Tahrir medlemmer fra London, som gav et indblik i islamismen som ideologi og fortalte om deres egen personlige rejse ind og ud af Hizb-ut-Tahrir i London.
Maajid Nawaz var medlem af Hizb ut-Tahrir siden han var 16 år og forlod Partiet i maj 2007 efter at have siddet fængslet i Egypten i 5 år grundet hans medlemsskab af Hizb ut-Tahrir.

  • Hvem og hvad er Hizb ut-Tahrir?
  • Udgør de en trussel eller en udfordring for demokratier i verden?
  • Skal Hizb-ut Tahrir i Danmark forbydes ved lov?
  • Hvem har retten og dermed magten til at definere hvad der er værdifuldt?
  • Og hvordan kan vi leve sammen i en verden der er præget af mennesker med divergerende holdninger om hvad der er værdifuldt?
  • Skal et demokrati kunne rumme antidemokrater?

Sted: Vartov, Farvergade 27, København
Dato: Fredag den 4. April 2008
Tid: Kl. 17.30-19.30

Ordstyrer: Clement Kjersgaard

Oplægsholdere:
Maajid Nawaz, leder af Quilliam Foundation og forfatter
Ed Husain, ph.d. og forfatter til ”The Islamist”
Sherin Khankan, religionssociolog og forfatter
Akademisk opponent: Overraskelse

Arrangører:
Forum For Kritiske Muslimer

Forum For Kritiske Muslimer arbejder i 2008 med temaet antiradikalisering og har indgået et internationalt samarbejde med Quilliam Foundation i London www.quilliamfoundation.org

Arrangementet foregik på engelsk


Islam og Videnskab – et debatmøde

Hvordan genspejler Islam og Videnskab sig i hinanden og hvordan skal skabelsesberetningen opfattes? Oplæg ved Hadi Khan om hvordan den videnskabelige udvikling i den arabiske verden skete på grund af Islam og ikke på trods af religion som i Vesten. Debatindlægget lægger op til en diskussion af emnet Islam og videnskab med udgangspunkt i to tilgange til Islam. Af disse to tilgange bygger den ene (Iraqi) på videnskaben, medens den anden (Hijazi) frastøder videnskaben, som man også gjorde i den kristne middelalder.
Konflikten mellem disse to retninger er ikke ny. Allerede i 1300 tallet havde Hijazi tilgangen til Islam overtaget dominancen fra det ellers dynamisk og vidensbaserede Iraqi samfund. Konsekvenserne af denne dominans og frastødelse af videnskab ses også i den Islamiske verden idag.
Debatoplægget lægger op til diskussion af muligheden for at opretholde den nuværende tilgang til Islam og frastødelsen af videnskab, i nutidens videnssamfund, og om den nuværende tilgang kan omstilles til at opfatte og efterleve dynamikken og livskraften i det frie Islam? Med udgangspunkt i dette og i de aktuelle konflikter i den muslimske verden vil oplægsholderen komme ind på det “Quraniske budskab”, der bygger på frihed og tryghed både til at tænke og til at ytre sig.


Læren om selvets udfoldelse

Abdurrahman Preben Bundgaard (lærer- og skoleleder) og Zeb Moghal (cand.scient) præsenterede læren om selvets udfoldelse ved online programmet ASK: Academy Of Self Knowledge. Et program der giver redskaber til integreret udvikling. Herunder var der også lagt op til at oversætte og udvikle programmet til en dansk situation.
Programmet gav interesserede mulighed for at videreudvikle sig og blive mere bevidste om selvet og virkelighedens væsen ud fra profeternes og visdomsmænds klare lære, til forskellige folkeslag og tider. Der var tale om en tidløs indsigt til den enkeltes eksistentielle situation.

Mødet bestod af følgende:
1) Oplæg og indførsel til baggrunden og betydningen af online-programmet ASK
2) Fremvisning af et video-uddrag med interview af læreren Shaikh Fadhlallah Haeri
3) Efterfulgt af en uddybelse af programmets struktur
4) Diskussion


Debat om forholdet mellem politik og religion
Er det muligt at adskille politik og religion?
Hvad indebærer denne adskillelse?

 

Paneldeltagerne var:
Fatih Alev/ imam
Sherin Khankan/ religionssociolog
Jakob Skovgaard Petersen/ lektor i islamologi
Hanna Michal Ziadeh/ integrationskonsulent
Ordstyrer: Henrik Plaschke/ lektor

Adskillelsen mellem politik og religion står som princip centralt for Kritiske Muslimer. Forskellige debatter har imidlertid vist, at det ikke altid er klart, hvad en sådan adskillelse indebærer, ligesom nogle kritikere har søgt at vise, at en adskillelse slet ikke er mulig. Tilsvarende peger også de nylige debatter om sharia og sharia-lov­givning på behovet for yderligere begrebsafklaringer.
Diskuterer man adskillelse mellem politik og religion, må der sondres mellem to forskellige niveauer: det individuelle og det samfundsmæssige. På individuelt plan er hvert enkelt menneskes tænkning naturligvis ikke opdelt i en politisk og en religiøs del. Tænker man religiøst, kan religiøst prægede holdninger også afspejle sig i politiske holdninger. Det kan næppe være anderledes, og i denne forstand kan man ikke adskille religion og politik. Denne observation bringer dog ikke debatten ret langt.
Selvom vi ikke opdeler vores tænkning i to dele, kan vi jo alligevel godt mene, at politiske systemer skal bygge på en institutionel adskillelse af religion og politik. I så tilfælde vil religiøse institutioner ikke indtage nogen form for særstilling i forhold til andre institutioner i det politiske system. De vil være underlagt demokratiets spilleregler. Det indebærer eksempelvis, at religiøse imperativer må vige for den demokratiske vilje. Det er det system, vi kender fra sekulære og demokra­tiske stater. I erkendelsen af menneskets fejlbarlige karakter bygger disse ikke blot på håbet om menneskets godhed og evne til at handle rigtigt, men også på opbygningen af sekulære politiske institutioner, der kan træde ind og afbalancere hinanden, når den menneskelige vilje svigter. Derfor er eksempelvis den institutionaliserede og juridisk baserede beskyttelse af enkeltindividers rettigheder et vigtigt led i opbygningen af demokratiske politiske systemer.
Adskillelsen af politik og religion handler således grundlæggende set om, hvorledes vores politiske strukturer og mekanismer skal opbygges, og ikke om hvordan vi hver for sig opfatter den religiøse verden. En sådan adskillelse kan forbindes med religiøse såvel som ikkereligiøse livsanskuelser.


Dialog: Muslimer i Danmark

Religiøs mangfoldighed og dennes betydning for muslimers interne sameksistens i Danmark
Dialog på tværs af divergerende religiøse anskuelser inden for islam
Dialog mellem Sunni-muslimer & Ahmadi-muslimer
Et opgør med mytedannelser og skræmmebilleder?
For første gang i dialog


Følgende arrangement (hvor ca. 115 mennesker var fremmødt) blev den 15. oktober afholdt med stor succes:
— Vi takker for det store fremmøde –

Paneldeltagerne var:
Hr. Maqsood Bajwah, imam
Hr. Kemal Ahmad Krogh, forfatter & lærer
Hr. Mohamed Hasan Gelle, projektleder
Hr. Hadi Hussein Khan
Ordstyrer: Sherin Khankan

Der findes forskellige retninger inden for islam – Sunnimuslimer udgør majoriteten af verdens muslimer. Ahmadimuslimer, som primært er af pakistansk oprindelse, udgør en særlig retning, der er blevet erklæret for vantro af Den Muslimske Verdensliga, primært fordi ahmadi-muslimerne har en anden teologisk tolkning af messiasbegrebet. I Danmark findes der ca. 800 ahmadi-muslimer. Forholdet mellem sunni-muslimer og ahmadi-muslimer er ofte anspændt – også i politisk forstand. Dialogen bør rumme mindst to niveauer: et teologisk og et politisk. Teologiske ligheder og forskelle mellem de to retninger kan debatteres, men behøver de teologiske forskelle at stå i vejen for en fredelig og fordomsfri dialog og sameksistens mellem disse to retninger? Det er et politisk og ikke et teologisk spørgsmål.

Hvad vil det sige at være muslim, og hvem har retten til at erklære andre for vantro?
Er der grænser for religiøs tolerance?
Hvis ja, hvem skal definere disse grænser?


Islam og demokrati

Konference arrangeret i samarbejde mellem Omarjob.nu og Forum For Kritiske Muslimer

Paneldeltagerne var:
Abu Laban, Imam
Hadi Hussein Khan, cand.polyt/ tidl. formand for OPSA
Fahmy Al Majid, Journalist og foredragsholder
Pia Fris Laneth, Journalist på information
Ordstyrer, Sherin Khankan, Formand For Kritiske Muslimer

Islam og modernitet?
Islam og reform?
Er det muligt at være troende muslim og moderne demokrat?
Muslimer i Danmark – Hvor går vi hen?


Djihad

Hellig krig eller indre anstrengelse?
Djihad fra forskellige vinkler

Hvilken rolle spiller djihad for muslimer i den moderne tid? Hvilke konsekvenser har den politiske brug af djihad?


Muslimer i dag

Hvordan forholder muslimer sig i dag til at leve i et pluralistisk demokrati?

Kan/bør stat og politik adskilles fra religion? Går Menneskerettighederne forud for religion? Går ytringsfriheden f.eks. forud for Koranens hellighed? Hvordan forholder muslimer sig til dødsstraf, ligestilling mellem kønnene og trosfrihed? Er der særlige problemer, som muslimer står over for i forhold til et samfund med en mangfoldighed af ideologier?
To praktiserende muslimer med vidt forskellige holdninger til spørgsmålene mødes i dialog!
Oplæg fra imam Fatih Alev og formand f. Forum f. Kritiske Muslimer Sherin Khankan
Arrangementet er et samarbejde mellem Forum for Kritiske Muslimer og FN-forbundet.


Hvad er en fri kvinde?

Debataften om Kvinders rettigheder

Hvad vil det sige at være en fri kvinde? Er frihed at være slave af andre menneskers anerkendelse eller af et bestemt kvindebillede? Er frihed selv at kunne bestemme alting? Eller er frihed at være slave af Gud? Eller er frihed noget helt andet? Muslimske kvinder mellem tradition og Koranen Kvinders rettigheder ifølge Koranen Det ideale versus det reale Koranen og virkeligheden: fakta og fiktion Hvorfor vælger mange at følge middelalderlige traditioner i stedet for Koranens oplyste ide om mænd og kvinders ligeværd?

Powered by PHP Webmasterpoint.org