Et muslimsk manifest

Dette er et forum for dig, som søger Gud, for dig som er søgende. Som savner et fællesskab baseret på ligeværdighed, hengivenhed og plads til forskellighed. Til dig som er progressiv, og som er åben for, at forskellige principper kan sameksistere. Til dig som er ydmyg. Som ikke ønsker at monopolisere sandheden, men forsøger at reflektere denne ved at være et godt eksempel og LYS for andre. For dig som ikke dømmer. Men som drømmer om at forsone det uforsonlige. For dig som betragter alle mennesker som dine brødre og søstre uanset religion eller nationalitet. Dette er til dig som er tjener af Allah og ikke slave af middelalderlige traditioner som f.eks. dyrkelsen af den nationale identitet.

Et Forum for dig som fokuserer på det, der forener os som mennesker. Til dig som hungrer efter viden og som tør at være kritisk over for dogmatiske og statiske koranfortolkninger.

Vi er muslimer med en forankret tro på Koranen som Guds åbenbarede ord. Vi tror på, at dette ord bliver levende, når vi søger viden og forsøger at forstå, hvad vores Skaber vil med os. Vi tror på, at Koranen kan transformere os som mennesker, når vi søger essensen bagved teksten. At være tæt på Allah og søge hans ENHED (tawhid) er et af fundamenterne for foreningen.

Dette er et forum for dig, som er opmærksom på motivet bag dine handlinger – og som ved, at det er motivet der skaber karakteren af dine handlinger. Det som motiverer vore handlinger er ikke forventningen om paradis eller frygten for helvede men udelukkende hengivenhed til vores Skaber. Kærlighed alene, uden nogen form for selviskhed eller beregning. Vores vej åbner op for et kæmpe spirituelt potentiale og fører til selvets udvikling. Vores vej sætter os fri som mennesker. Ydmyghed, indre renhed og taknemmelighed er vore trofaste søjler på denne hjertets vej. Dette forum er til dig, som ønsker at vågne, før du dør.

Fornuft

Foreningen arbejder for en rationel, dynamisk og åben koranforståelse der forsøger at finde og bruge sine moralske, filosofiske, politiske og spirituelle værdier: lighed for alle uanset køn, race, nationalitet, social status eller religion. I stedet for blindt at efterligne andre muslimers overleveringer og fortolkninger af Koranen, opfordrer vi den enkelte til at bruge sin fornuft og selv studere Koranen. I denne proces er det afgørende at finde en vejleder som har viden. Vi tager udgangspunkt i, at Gud har givet os et intellekt, der gør os i stand til at fortolke og levendegøre det Ord, Han har åbenbaret for os. Vi tror på, at den enkelte skal søge at forstå Koranen ved at skabe en balance mellem fornuften og hjertet i fortolkningen af Koranen. Nogle af Koranens vers er fastlagte, mens andre skal underkastes fortolkning. Ijtihad betyder udledning og er enkeltpersoners brug af intellektet til at forstå Koranen og Profetens sædvane. Tafsir betyder koraneksegese, at opdage, afklare og afsløre det, som førhen var skjult eller tildækket. Altså at forklare betydningen af uklare ord. Tafsir er betegnelsen for den litterære genre, hvor Koranen kommenteres eller fortolkes. Ijtihad og tafsir er vigtige redskaber, når man skal forstå Guds vejledning, der udtrykker en fasthed og fleksibilitet på samme tid.

Koranen og Profetens sædvane opfordrer mænd og kvinder til altid at forøge deres viden.

“Ophøjet er da Allah, den Sande Konge. Og vær ikke forhastet med Quranen, førend dens åbenbaring til dig er afsluttet, og sig: Min Herre, forøg min viden.” (Koranen 20:114)

“I sandhed har vi bragt et Skrift, som vi forklarer med viden, en vejledning og barmhjertighed for mennesker som har tro…” (Koranen) 7:53

En mand spurgte Profeten om hvem der var den største videnskabsmand. Han svarede: den person som hele tiden forsøger at lære fra andre, for en elev hungrer altid efter ny viden. Tilbedelse uden viden tjener intet formål og viden uden forståelse tjener intet formål Og den tomme recitation af Koranen uden forståelse tjener intet formål.


Fornyelse

Vi arbejder for at reformere muslimers forståelse af Koranen. Al-Nahda er en arabisk term, der bl.a. refererer til islams genfødsel eller renæssance. Vi mener, der er behov for oplysning til muslimer og til ikke-muslimer. Vores fokus er således rettet mod at skabe et fælles forum for aktive muslimer i Danmark, hvor vi kan forvandle os sammen og give liv til en islamisk genfødsel. Forvandlingen forudsætter ydmyghed og en ren intention om at opnå viden. Hvis du ønsker at hente viden, næring og mening fra Koranen, er du nødt til at anerkende din uvidenhed og enorme behov for forvandling og viden. Gennem vores aktiviteter ønsker vi at skabe muslimske stemmer, der kan nuancere debatten og ikke-muslimers billede af islam i vesten.

Mange er uvidende om de store muslimske litterære værker indenfor naturvidenskab, teologi, filosofi osv. Vi ønsker gennem vore aktiviteter at synliggøre de muslimske intellektuelle, filosoffer, videnskabsmænd, kunstnere og spirituelle vejledere, som vi ikke stifter bekendtskab med i de vestlige uddannelsessystemer. Vi ønsker også at genvinde den aktive rolle kvinder har spillet i islams historie. I denne forening arbejder vi for en ophævelse af kønsadskillelse. Vi respekterer de, som ønsker at bevare denne opdeling, men mener, at den balance Koranen foreskriver, opretholdes bedre ved at lade kønnene arbejde sammen og være sammen.

Derudover ønsker vi at synliggøre kvinder, da disse ofte er underrepræsenterede og usynlige i den offentlige debat om islam. Vi er fortalere for, at de, som har viden, skal tale og formidle til både mænd og kvinder. Det afgørende er viden og ikke kønnet. En af vore visioner er en moske med en kvindelig khatiba. Dvs. en kvinde som leder talen (khutbaen) til mænd og kvinder under fredagsbønnen. Efter talen kan den kvindelige khatiba lede bønnen for andre kvinder, mens imamen leder bønnen for andre mænd. En kvindelig taler / khatiba vil styrke harmonien og balancen mellem kønnene og sende et vigtigt signal om samhørighed, fællesskab og samarbejde på tværs af køn til vore kommende generationer af danske muslimer. I mekka som er et billede på den ultimative trostilstand og som symboliserer en ophævelse af alle skel, går mænd og kvinder sammen om Kabaen.

“Ophøj jer selv med Allahs bog, for sandelig er det et stærkt reb, et klart lys, og en god helbredelse, en kilde som slukker tørsten, en beskyttelse for den som holder sig til den og en kilde til frihed for den som klamrer sig til den.” – Sayyidna Ali


Kritik

Kritik hedder naqd på arabisk og er for os et positivt ord, der er med til at skabe udvikling og dynamik. Det er vigtigt, at vi tør kritisere hinanden, eftersom kritik ofte udvikler vore forestillinger om, hvordan vi bør handle samt forfiner vore synspunkter. Der er brug for flere kritiske stemmer blandt danske muslimer. Den vigtigste form for kritik er SELVKRITIK. At vende blikket og kritikken indad inden vi vender den udad. Vi tror på, at Koranen er Guds åbenbarede ord. Dette ord anser vi for eviggyldigt, universelt og ufejlbarligt.

Vores fortolkninger er derimod relative, foranderlige og fejlbarlige. Vores kritik er rettet mod vores fortolkninger, som ofte gøres til sandhedsideologier. Vi arbejder for en kritisk tilgang til dogmatiske og reaktionære fortolkninger af Koranen samt en kritik af tradition og kultur. Vi står i opposition til de fra vores forældregeneration, som er slave af national identitet og traditioner i stedet for at være Guds tjenere. Vi vil gerne kende essensen (haqiqa) bag ved de ydre rammer, som (sharia) udgør. Vi forholder os kritisk til de muslimer, der deler verden op i islam og vesten. De som føler sig moralsk overlegne i kraft af at de er muslimer og som tager ordet kafir i deres mund, oversætter det med vantro og betegner alle ikke-muslimer som vantro.

Vi forholder os kritisk til de muslimer, som opfordrer unge i vesten til ikke at deltage politisk og præge det samfund, de lever i. Dem hvis retorik er betinget af et unuanceret had til vesten. Vi forholder os kritisk til den danske højrefløj, som dæmoniserer islam og muslimer i Danmark. Som ikke viger tilbage, før muslimer i Danmark afskriver deres rodfæstede overbevisning om Koranen som Guds åbenbarede ord. Således udgør vi et alternativ til den ydre danske højrefløj og til den yderste muslimske venstrefløj, som begge hævder at islam og demokrati er uforenelige størrelser. Vi ønsker at smelte den stigende islamofobi på højrefløjen og at optrævle det konstruerede jerntæppe mellem Dem og Os. Vores kamp går gennem saglige argumenter og nuancerede budskaber. Vores kamp foregår på det værdimæssige plan.

“Allah ændrer visselig ikke et folks skæbne, førend de (selv) ændrer det, som er i deres hjerter.” (Koranen 13:11)


Mangfoldighed

Vi arbejder for en anerkendelse af alternative koranfortolkninger og religiøs mangfoldighed. Rummelighed, respekt og tolerance er kodeordene. Vi er ikke repræsentative for Danmarks muslimer og ønsker heller ikke at være det.

Antirepræsentativitet udgør en pointe og er vores udgangspunkt: Ingen kan tale på vegne af islam. Muslimer taler på egne vegne. Mange forsøg på at forene muslimer i Danmark er ofte endt i teologiske diskussioner om, hvem der er de sande muslimer. Ved at have mangfoldigheden som vores udgangspunkt, ønsker vi at undgå diskussionen om, hvem der er de sande muslimer. Ideen om at der findes en sand udgave eller fortolkning af islam, har farlige konsekvenser, da den indebærer ekskluderingen af alle andre, der afviger fra den påståede sande udlægning. Folk, som ikke anerkender eller blot tolererer forskellighed i udlægning og praksis af islam, kan ikke være med til at bygge bro og forsone værdier i et samfund, hvor konkurrerende opfattelser, om hvad der er værdifuldt, lever side om side. Det er ikke vore forskellige tilgange til Koranen, der skaber splittelse. Det er vor manglende accept af retten til at være forskellige i vores fortolkninger, der skaber splittelse og får os til at fremstå som uforenelige.

Mangfoldighed og diversitet er en velsignelse ifølge Koranen. Koranens ide om det gode og retfærdige menneske er ikke betinget af race, køn, tro eller nationalitet. Det eneste der adskiller et menneske fra et andet, er åndelig fortrinlighed eller dyd forstået som retfærdig handlen. Dvs. at gøre godt mod andre mennesker og at rumme sin næste på trods af vore forskelligheder.

Således er nogle af de klareste tegn på, at en person bærer islam i sit hjerte venlighed, tålmodighed, barmhjertighed og tolerance. Vi tror på, at Gud har skabt en mangfoldig verden fordi, at han har villet, at vi skal ville mangfoldigheden. Netop for at forstå Hans enhed. (Tawhid)

“I mennesker, Vi har visselig skabt jer alle af mand og kvinde og gjort jer til folk og stammer, for at i må kende hinanden. Sandelig, den retfærdigste blandt jer har størst ære hos Allah, thi Allah er alvidende og kender alle ting.” (Koranen 49:14)

“Sandelig, de troende og jøderne og de kristne og sabierne – de af dem, som tror på Allah og den yderste dag og handler retfærdigt – de vil få deres belønning hos deres Herre, og ingen frygt skal komme over dem, og de skal ikke sørge.” (Koranen 2:63)

“Og østen og vesten tilhører Allah. Hvor I da end vender jer hen – der er Allahs ansigt. Allah er sandelig Altomfattende, Alvidende.” (Koranen 2:116)

Vi tror på, at alle mennesker deler nogle universelle værdier. Vi er ALTID fokuseret på det, der forener os som mennesker. Livet handler om fokus. Hvis fokus vendes imod det, der forener os som mennesker, vil verden måske fremstå i et helt andet LYS.

Vi søger dit nærvær, din viden og dit lys og tilbyder dig dette fællesskab af kritiske muslimer. Brænder du? Så kom og oplys vort forum i stedet for at brænde folk omkring dig eller brænde op alene.

Skrevet af Sherin Khankan

Powered by PHP Webmasterpoint.org